top of page

新聞前主播及節目主持

方健儀

​評價

「每日出席唔同場合,扮演唔同角色,經常要轉唔同造型,自然會傷害我嘅頭皮同頭髮健康,所以我會用桂圓美嘅產品,令我嘅頭髮變得豐盈,改善白頭髮。」

bottom of page